Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Labplus sp. z o.o. z dnia 30 sierpnia 2021r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Labplus sp. z o.o. za pośrednictwem Aplikacji, rodzaje świadczonych usług, warunki korzystania z Aplikacji, zasady przetwarzania danych osobowych przez Labplus sp. z o.o. i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przedstawione warunki dlatego w imieniu Labplus prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, zanim zdecydujesz się na instalację Aplikacji lub/i zaczniesz korzystać z Aplikacji.

Regulamin można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej.

Pytania prosimy kierować do Labplus za pośrednictwem Aplikacji w lub inny sposób kontaktu wskazany w II Regulaminu.

 

 1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące definicje ogólne:

 1. Aplikacja – serwis internetowy, aplikacja mobilna LABPLUS poprzez które Labplus świadczy usługę Badania na rzecz Pacjentów poprzez Laboratorium.
 2. Badanie – usługa świadczona przez Labplus na rzecz Pacjenta polegająca na wykonywaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z Ofertą, wykonywana przez Laboratorium obejmująca także pobranie materiału i prezentację wyniku w Aplikacji oraz zapewnienia możliwości korzystania przez Pacjenta z pozostałych funkcji wg obowiązującej wersji Aplikacji.
 3. Cennik – informacja w Aplikacji która określa cenę brutto za Badanie w wybranej przez Pacjenta Placówce.
 4. Konto – część Aplikacji po zalogowaniu przez Pacjenta utworzona dla indywidualnego Pacjenta umożliwiająca korzystanie z Aplikacji.
 5. Konto demo – cześć Aplikacji po zainstalowaniu Aplikacji na telefonie, zaakceptowaniu Regulaminu, bez utworzenia Konta i bez Logowania w Aplikacji.
 6. Laboratorium – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6.03.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 646),świadczący usługę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, analityki medycznej zgodnie z wymogami ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27.07.2001r. (Dz. U. z 2016r. t.j. poz. 2245)z którymi Labplus zawarł umowę o współpracy.
 7. Labplus – Labplus sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405168, NIP 8943036926, REGON 021784650. Labplus sp. z o.o. jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr rejestru – 000000204704.
 8. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu przez Pacjenta w Aplikacji: a) tylko i wyłącznie własnego adresu e- mail oraz hasła tj. ciągu znaków podanych przez Pacjenta wg wskazań bezpieczeństwa określonych w Aplikacji, w celu jednorazowego utworzenia oraz następnie umożliwienie korzystania z Konta przez Pacjenta, lub b) numeru telefonu komórkowego lub adresu e – mail oraz hasła tj. ciągu znaków Pacjenta w aplikacji www.facebook.com lub www.google.pl w celu umożliwienia korzystania z Konta.
 9. Oferta – usługa odpłatnych badań laboratoryjnych oferowanych Pacjentowi przez Labplus w Aplikacji na podstawie umowy o współpracy z Laboratorium zawierająca także informację o sposobie przygotowania Pacjenta do badania, przewidywanego czasu oczekiwania na wykonanie badania przez Laboratorium i Placówkach.
 10. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca łącznie: a) pełną zdolność do czynności prawnych, b) konto w Aplikacji lub zalogowana w Aplikacji zamierzającą zawrzeć lub zawierająca umowę o wykonanie badań laboratoryjnych w Aplikacji z Labplus w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Placówka – Punkt pobrań Laboratorium umożliwiający pobranie materiału do wykonania Badania ze wskazaniem adresu, przewidywanych godzin i dni pracy dla Pacjentów oraz informacji o badaniach laboratoryjnych z Oferty wykonywanych w Placówce.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 13. Strona/y – Labplus i/lub Pacjent.

 

 1. KONTAKT Z LABPLUS

Kontakt z Labplus jest możliwy:

 1. w formie pisemnej lub osobistej na adres: Labplus sp. z o.o. ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie,
 2. w formie elektronicznej na adres: pomoc@labplus.pl
 3. poprzez formularz kontaktowy Pacjenta w Centrum pomocy w Aplikacji.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Aplikacji przez Pacjenta jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Pacjent następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. W przypadku aplikacji mobilnej: Telefon z systemem Android (od 5.0) lub iOS (od 11.0) połączony z siecią Internet, program do odczytu dokumentów PDF
 2. W przypadku aplikacji internetowej: Przeglądarkę internetową Internet Explorer od wersji 11.x, Microsoft Edge od wersji 13.x, Mozilla Firefox od wersji 60.x, Google Chrome od wersji 72, Chrome Mobile od wersji 72, Opera od wersji 50.x, IE Mobile od wersji 11.x, Safari (iOS) od wersji 10.x – z włączoną obsługą JavaScript i Cookie,

 

 1. RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Labplus za pośrednictwem Aplikacji świadczy na rzecz Pacjenta usługę Badania polegająca na wykonywaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z Ofertą, wykonywaną przez Laboratorium obejmująca także pobranie materiału i prezentację wyniku w Aplikacji oraz zapewnienia możliwości korzystania przez Pacjenta z pozostałych funkcji wg obowiązującej wersji Aplikacji.
 2. Aplikacja po Logowaniu umożliwia poprzez funkcje Aplikacji dostęp do Oferty, Cennika, Placówek oraz uzupełniające funkcje Aplikacji – informacyjne (opisu roli badania laboratoryjnego, wskazań do badania laboratoryjnego, uwag), prezentację wyniku wykonanych badań laboratoryjnych oraz analityczne obejmujące ocenę wykonanych badań laboratoryjnych wyników Pacjenta, uzyskanie do części Badań pomocy lekarza w interpretacji wyników Badań oraz wskazania Labplus co do wykonania dalszych badań laboratoryjnych.
 3. Pacjent za pośrednictwem Aplikacji może po Logowaniu zawrzeć z Labplus umowę o wykonanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego – Badania zgodnie z Ofertą z obowiązkiem zapłaty ceny określonej w Cenniku oraz korzystać z pozostałych funkcji Aplikacji wg obowiązującej wersji.
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuję w chwili dodania badania laboratoryjnego do koszyka w Aplikacji zgodnie z Cennikiem, wyboru Placówki, potwierdzenia danych Pacjenta, określenia opcji płatności, zatwierdzenia opcji zobowiązującej do zapłaty i następnie dokonanie zapłaty ceny za badanie przez Pacjenta.
 5. Po zawarciu umowy Labplus wysyła do Placówki informację o zakupie usługi badania laboratoryjnego przez Pacjenta w celu umożliwienia wykonania badania w Placówce oraz potwierdzenie zakupu usługi badania laboratoryjnego przez Pacjenta na konto Pacjenta w Aplikacji oraz na adres e-mail wskazany w profilu Pacjenta wraz z kodem umożliwiającym wykonanie Badania w Placówce.
 6. Aplikacja zapewnia możliwość zapłaty przez Pacjenta poprzez konto PAYU za pośrednictwem strony internetowej operatora płatności elektronicznych.
 7. Pacjent wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT za badanie laboratoryjne w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w profilu Pacjenta.
 8. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Pacjenta na warunki Oferty i Cennik.
 9. Pacjent po zawarciu umowy ma obowiązek zastosować się do wymogów określonych w Ofercie Labplus w szczególności w zakresie sposobu przygotowania.
 10. Pacjent przy zawarciu umowy w Aplikacji ma możliwość wskazania Placówki Laboratorium w której wykona badanie laboratoryjne zgodnie z Ofertą i Cennikiem.
 11. Pacjent jest zobowiązany do umożliwienia Placówce pobrania materiału do wykonania Badania w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy w Aplikacji.
 12. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba, że w tym czasie zgłosił się w Placówce celem pobrania materiału do badania laboratoryjnego lub pobrano materiał do badania – utrata prawa do odstąpienia.
 13. Odstąpienie następuję zgodnie z procedurą opisaną w art. 30 ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683 t.j.) w formie pisemnej, elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy Pacjenta w Aplikacji zgodnie z formą kontaktu określoną w II Regulaminu.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy Labplus gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w sposób tożsamy ze sposobem dokonania zapłaty przez Pacjenta.
 15. Strony wyłączają uprawnienie do wypowiedzenia zawartej umowy o wykonanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego – Badania.
 16. Labplus prezentuje w Aplikacji w formie elektronicznej wynik badania laboratoryjnego Pacjenta przypisany do Konta po jego otrzymaniu z Laboratorium oraz przesyła na adres e-mail wskazany w profilu Pacjenta.
 17. Wynik badania jest poddany automatycznej ocenie w Aplikacji a jej wynik i zalecenia prezentowane są w funkcjach analitycznych Aplikacji.
 18. Funkcje analityczne Aplikacji mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny dla Pacjenta, nie mogą one zastąpić konsultacji lekarskiej wyników badań Pacjenta oraz być zamiennikiem konsultacji, porad medycznych lub diagnozy medycznej – dotyczącej stanu zdrowia Pacjenta, wynikającego ze wskazań wiedzy medycznej, które nie są świadczone w ramach Aplikacji. Wszelkie niepokojące Pacjenta objawy dotyczące stanu zdrowia i wyniki Badań, należy niezwłocznie konsultować z lekarzem.
 19. Aplikacja po spełnieniu dodatkowych warunków technicznych i prawnych wg wymagań Laboratorium umożliwia pobranie do Aplikacji części lub całości archiwalnych wyników badań wykonanych bez pośrednictwa Aplikacji przez Laboratorium na rzecz Pacjenta.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA I REZYGNACJI Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po zainstalowaniu Aplikacji na telefonie, połączony z siecią Internet lub poprzez serwis internetowy Labplus zaakceptowaniu Regulaminu, utworzeniu Konta oraz każdorazowo Logowaniu w Aplikacji przez Pacjenta, za wyjątkiem konta demo.
 2. Konto demo umożliwia korzystanie z Aplikacji w zakresie zapoznania się z Ofertą i Placówkami oraz umożliwia wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej stanu zdrowia bez konieczności podawania danych osobowych opisanych w pkt V.5 Regulaminu. Aplikacja na podstawie wprowadzonych w ankiecie informacji poprzez funkcje analityczne, może wskazać propozycje wyboru Badań z Oferty Aplikacji. Informacje podane w ankiecie są przypisane do urządzenia na którym zainstalowano Aplikację.
 3. Aplikacja jest udostępniona Pacjentom bezpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Labplus zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw w dostępie Pacjenta do Aplikacji.
 4. Pacjent może mieć jedno Konto w Aplikacji.
 5. Pacjent po Logowaniu może być zobowiązany do podania danych osobowych w profilu Pacjenta wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy o Prawach Pacjenta (Dz.U. 2017 poz.1318 t.j.) tj. imię, nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres i miejsce zamieszkania, PESEL oraz niezwłocznej samodzielnej aktualizacji tych danych w przypadku zmian.
 6. Pacjent może w Aplikacji dobrowolnie wypełnić w całości lub w części wywiad zdrowotny dotyczący stanu zdrowia, występowania chorób, zażywanych leków, chorób w rodzinie, orientacji seksualnej. Wypełnienie wywiadu zdrowotnego wspiera funkcję analityczną Aplikacji zgodnie z postanowieniami punktu IV. 2 i VII. 13 Regulaminu.
 7. Labplus nie odpowiada za skutki podania przez Pacjenta w funkcjach Aplikacji (np.: przypomnienie o wizycie, przypomnienie o badaniu) danych osobowych, adresu e mail, telefonu osoby trzeciej. Pacjent zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy korzystaniu z tych funkcji Aplikacji.
 8. Pacjent w celu pełnego korzystania z Aplikacji może być zobowiązany do dodatkowej autoryzacji w formie elektronicznej poprzez potwierdzenie danych w wiadomości e -mail wysłanej przez Labplus na adres podany w Logowaniu oraz w siedzibie Labplus lub w Placówce która będzie wymagała podania przez Pacjenta i następnie sprawdzenia danych osobowych Pacjenta przez personel Labplus/Placówki oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Pacjenta w postaci dowodu osobistego / paszportu / prawo jazdy.
 9. Strony zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu przy wykonywaniu umów zawieranych za pośrednictwem Aplikacji.
 10. Pacjent jest zobowiązany do ochrony danych Logowania przed dostępem osób trzecich oraz działaniem szkodliwego oprogramowania (np. wirusów, programów szpiegowskich). W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego korzystania z Konta przez osoby trzecie, Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Labplus w formie elektronicznej oraz złożyć dyspozycję zablokowania Konta lub dokonać samodzielnej zmiany danych hasła Logowania.
 11. Pacjent nie może dostarczać do Aplikacji lub przez Aplikację do systemów informatycznych Labplus treści które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Labplus lub podmiotów współpracujących z Labplus lub treści o charakterze bezprawnym.
 12. Poprzez instalację Aplikacji, Logowanie i utworzenie Konta Pacjent nie nabywa jakichkolwiek praw do Aplikacji lub pozostających w związku z Aplikacją poza umożliwieniem korzystania z Aplikacji w celu wykonywania Badań z ograniczeniami wynikającym z postanowień Regulaminu.
 13. Pacjent w każdej chwili może bezpłatnie zrezygnować z korzystania z Aplikacji, odinstalować Aplikację z telefonu, złożyć wniosek do Labplus o usunięcie Konta w Aplikacji poprzez wysłanie żądania na adres pomoc@labplus.pl lub poprzez formularz kontaktowy Pacjenta w zakładce Pomoc w Aplikacji.
 14. Po usunięciu Konta w Aplikacji, Pacjent nie ma dostępu do danych Pacjenta zgromadzonych w Aplikacji. Dostęp do danych Pacjenta po usunięciu Konta w Aplikacji jest możliwy w trybie przewidzianym ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 15. Labplus jest uprawnione do dokonania wszelkich modyfikacji w tym ograniczeń w Aplikacji w szczególności w zakresie Oferty, Cennika i Badań oraz wprowadzania aktualizacji Aplikacji z punktu widzenia poprawności działania Aplikacji.
 16. Labplus jest uprawnione do tymczasowego lub trwałego zablokowania Konta Pacjenta w następujących przypadkach: nieprzestrzegania przez Pacjenta niniejszego Regulaminu, podejrzenia podania przez Pacjenta nieprawdziwych lub błędnych danych, podejrzenia Labplus korzystania z Konta przez inną osobę niż Pacjent, żądania zgłoszonego Labplus przez Pacjenta którego dotyczy Konto w formie pisemnej lub elektronicznej. Zablokowanie Konta jest równoznaczne z brakiem dostępu Pacjenta do danych Pacjenta zgromadzonych w Aplikacji.
 17. Labplus jest uprawnione do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Aplikacji po uprzednim 30 dniowym uprzedzeniu Pacjenta w formie elektronicznej w Aplikacji lub/i poprzez wysłanie powiadomień na adres e -mail Pacjenta wskazany w profilu Pacjenta. Zaprzestanie świadczenia usług przez Labplus jest równoznaczne z zaprzestaniem możliwości korzystania z Aplikacji przez Pacjenta oraz brakiem dostępu do danych Pacjenta zgromadzonych w Aplikacji.
 18. Labplus jest uprawnione do wysyłania powiadomień typu Push Notifications na telefon Pacjenta, zawierających informacje dotyczące realizowanych Badań np.: zamówień, odbieranych wyników, zaleceń i informacji handlowych, w tym informacje marketingowe spersonalizowane. Pacjent podczas instalacji Aplikacji ma prawo do nie wyrażenia zgody na otrzymywanie niniejszych powiadomień i zmiany ustawienia Push Notifications w ustawieniach Aplikacji.

 

 1. REKLAMACJE

 1. W związku z wykonaniem Badania oraz funkcjonowaniem Aplikacji Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja Pacjenta może być złożona w formie pisemnej, elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy Pacjenta w Aplikacji zgodnie z formą kontaktu określoną w II Regulaminu.
 3. W celu zapewnienia rzetelnego procesu obsługi reklamacji oraz specyfikę wykonywania badań laboratoryjnych, reklamacje Pacjenta powinny być składane wraz z opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu podstaw reklamacji.
 4. Labplus udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Pacjenta podany w profilu Pacjenta.

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Labplus zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Pacjenta, zgodnie z RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 poz. 1318 t.j.).
 2. Pacjent poprzez wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz podając przy Logowaniu i w Aplikacji dane osobowe Labplus wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Labplus w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy / usługi Badania zawartej w Aplikacji.
 3. Labplus przetwarza w Aplikacji dane szczególne dotyczące zdrowia Pacjenta wynikające z Badania.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach marketingowych przez Labplus wymaga odrębnej zgody Pacjenta.
 5. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Labplus.
 6. Wszelkie pytania, wnioski lub zastrzeżenia Pacjenta dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Labplus należy zgłaszać Labplus zgodnie z formą kontaktu określoną w II Regulaminu.
 7. Labplus będzie przetwarzać dane Pacjenta w okresie korzystania przez Pacjenta z Aplikacji i posiadania Konta w Aplikacji przez Pacjenta w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy – usługi Badania oraz korzystania z Aplikacji przez Pacjenta, zaś po upływie tego okresu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Pacjenta wobec Labplus chyba, że dłuższy okres wynika z obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przewidzianych dla przechowywania dokumentacji medycznej.
 8. Prawo do sprzeciwu. Pacjentowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Labplus przestanie przetwarzać dane Pacjenta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pacjenta lub dane będą niezbędne Labplus do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zastrzeżenie to, nie dotyczy marketingu bezpośredniego.
 9. Dane Pacjenta mogą zostać przekazywane:
  1. pracownikom i współpracownikom Lablus w związku z działalnością Labplus i Aplikacji, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
  2. osobom wykonujących na rzecz Labplus usługi diagnostyki laboratoryjnej, analityki medycznej, konsultacji medycznych, księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – usługi lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń Labplus,
 10. Labplus za oddzielną zgodą Pacjenta wyrażoną w formie elektronicznej w Aplikacji może przetwarzać dane szczególne Pacjenta dotyczące zdrowia przetwarzane przez Laboratoriom jako Administratora danych w rozumieniu RODO.
 11. Pacjentowi zgodnie z RODO przysługuje prawo do:
  1. dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) własnych danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile obowiązek przetwarzania danych nie wynika z przepisów prawa,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych określonych w Regulaminie może utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z Aplikacji i wykonanie umowy – usługi Badania.
 2. Labplus nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane Pacjenta są profilowane w celu zapewnienia Pacjentowi usługi Badania i zapewnienia korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji.

 

 1. POLITYKA COOKIES

 1. Podczas korzystania przez Pacjenta z Aplikacji automatycznie zbierane są dane dotyczące Pacjenta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Pacjenta oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Pacjenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Pacjent korzysta z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania korzystania z Aplikacji przez Pacjenta po Logowaniu.
 3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Pacjenta.
 4. Pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies w Aplikacji, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w oknie pop-up wyświetlanym w momencie załadowania się Aplikacji.
 5. Pacjent może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokownie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia.
 6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Pacjenta przeglądarki internetowej.
 7. Labplus informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji.
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Aplikacji stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Pacjent, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 9. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Pacjenta w Aplikacji lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Pacjenta za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Pacjent, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Labplus jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez podanie nowej treści regulaminu w Aplikacji z zachowaniem dotychczasowych postanowień Regulaminu do umów zawartych przed zmianą, daty obowiązywania nowego Regulaminu oraz powiadomienie Pacjentów w formie elektronicznej w Aplikacji lub/i poprzez wysłanie powiadomień na adres e -mail Pacjenta wskazany w Logowaniu.
 2. Pacjent jest uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Aplikacji przez Pacjenta z upływem 30 dni od niewyrażenia zgody Pacjenta na zmianę Regulaminu i usunięciem Konta w Aplikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Umowy / usługi w Aplikacji zawierane / wykonywane są w języku polskim.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Labplus a Pacjentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2018, poz. 1360 t.j.).
 6. Labplus informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z umową zawieraną w Aplikacji, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl
 7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin jest dostępny w Aplikacji lub na stronie https://labplus.pl/regulamin z możliwością jego pobrania i zapisania w formie elektronicznej.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020r.

 

Regulamin dosępny jest do pobrania.